รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
 
 
ปิดคลังยา60
จรรยาบรรณ
พรบ.จัดซื้อ
สหกรณ์60
ทุน
02082560
ประจำบ้าน2
ประเมินรับส่งต่อ
ห้องพิเศษ
แก้บัญชี
สารบรรณ
ความเสี่ยง
ห้องบัตร พี่แจง11
ห้องบัตร 6-12
HA
Happinometer
ครุภัณฑ์การแพทย์
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ตัวอย่าง
หนังสือแจ้งสำรวจวัสดุุตารางเปรียบเทียบราคาต่อหน่วย
แบบฟอร์มประเมิน HA
ชื่อพ้องมองคล้าย
พัสดุ 08092560
การจัดซื้อจัดจ้างตามรัฐ
ประชุมวิชาการ2560-2561
พกถุงผ้า
 
 

   
 

   งานบัญชี
   ข่าวประกวดราคา
Img เผยแพร่แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 12/12/2017
Img ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา Setใช้กับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ (Set saline, Set Microdrip,Set blood, Set ใช้กับเครื่อง infusion pump รุ่น TE171 ,Set solution) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 08/12/2017
Img เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ถุงรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยใช้แล้วทิ้ง Flex Liner ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 08/12/2017
Img ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม จำนวน 10,050 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
วันที่ 08/12/2017
Img เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างซ่อมกล้องส่องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน จำนวน 1 รายการ
วันที่ 08/12/2017
Img เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบใส จำนวน 1 รายการ
วันที่ 07/12/2017
Img เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
วันที่ 07/12/2017
Img ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 06/12/2017
Img ซื้อซองบรรจุวัสดุฆ่าเชื้อด้วยพลาสมา
วันที่ 06/12/2017
Img ซื้อ I.V. Catheter No.22 (50s)
วันที่ 06/12/2017
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม เรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง (รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร)
วันที่ 27/10/2017
Img โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 21/08/2017
Img การประชุมวิชาการ ร่วมกับชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง Orthopedics black box : Update in trauma วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
วันที่ 23/07/2017
Img การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 14/07/2017
Img โรงพยาบาลสกลนครขอแจ้งรายละเอียดที่ต้องนำมาประกอบการทำสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ประจำตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 11/05/2017
Img แจ้งเวียนทุกหน่วยงานรับแบบประเมินฯ รอบ 1 เม.น.60
วันที่ 02/03/2017
Img MOUประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
วันที่ 23/01/2017
Img กิจกรรมเดิน-วิ่งส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 04/11/2016
Img แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน
วันที่ 02/09/2016
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
วันที่ 19/05/2016
1234
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
วันที่ 29/11/2017
Img การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
วันที่ 28/11/2017
Img กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 04/09/2017
Img ขอความร่วมมือเก็บขวดแอดกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่ใช้แล้ว
วันที่ 16/08/2017
Img ขอความร่วมมือเก็บจุก Setfeed อาหาร
วันที่ 16/08/2017
Img เอกสารประกอบการทำงบค่าเสื่อมประจำปี2561 และงบรายจ่ายประจำปี2562
วันที่ 09/08/2017
Img ขอให้หน่วยงานสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ประภัยจากภาวะน้ำท่วม
วันที่ 01/08/2017
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 23/06/2017
Img ประกาศรับสมัคร พนักงานขาย ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 14/06/2017
Img ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 12/09/2016
1234567
   ข่าวรับสมัครงาน
Img รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่ 04/12/2017
Img เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
วันที่ 27/11/2017
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป24112560
วันที่ 24/11/2017
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา
วันที่ 24/11/2017
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล24112560
วันที่ 24/11/2017
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ24112560
วันที่ 24/11/2017
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ 24/11/2017
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริการ
วันที่ 15/11/2017
Img เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
วันที่ 14/11/2017
Img เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
วันที่ 14/11/2017
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล
Img สรุปผลการประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนครปี 2552
วันที่ 02/02/2017
Img สรุปผลการประเมินความเข้มแข็งทางจิตใจของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครปี 2552
วันที่ 02/02/2017
Img ผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความสุขจนท.ร.พ.สกลนครปี51
วันที่ 19/10/2012
Img จดหมายข่าวงานเภสัชและคลินิคแพทย์แผนไทย
วันที่ 19/10/2012
Img ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 19/10/2012
Img จุลสารประชาสัมพันธ์งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
วันที่ 19/10/2012

 
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก (อวช.)ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    12/09/2017
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ 1 ตุลาคม 2560    17/08/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)    19/07/2017
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)    14/07/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป    31/01/2017
แนวทางการดูแลและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรงพยาบาลสกลนคร    20/09/2016
ใบฟอร์มขอโอน    20/03/2015
แบบฟอร์มขอย้าย    20/03/2015
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุบริโภคธนาคารเลือด วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2558    19/03/2015
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558    19/03/2015
12345
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 138079
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR