รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
 
 
สื่อออนไลน์
ตรวจสุขภาพ60
ความเสี่ยงระดับสูง
ผ้าป่า60
เลื่อนสหกรณ์
Thin Prep
ยาเสพติด
HA26
P4P ใหญ่
สารบรรณ
ความเสี่ยง
ระบบนัด Online
ครุภัณฑ์การแพทย์
แผนฯ59
Cockpit59
ระเบียบเยี่ยมผู้ป่วย
ประกาศอาชีวะ
บัตรผ่าน
รับแพทย์ 18-8
ตัวอย่าง
ชื่อพ้อง
บัญชียา
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะรถเข็นอาหารสแตนเลส จำนวน 2 คัน
วันที่ 20/01/2017
Img เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะจ้างซ่อมเตียงผ่าตัด
วันที่ 18/01/2017
Img รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อยา entecavir 500 mcg film-coated tablet, 1 tablet พร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ 18/01/2017
Img เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
วันที่ 18/01/2017
Img เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 18/01/2017
Img ประกาศการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประกาศจังหวัดสกลนครลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 17/01/2017
Img รายงานผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และประกาศรายชื่อผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ กลุ่ม
วันที่ 16/01/2017
Img เผยแพร่แผนครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 13/01/2017
Img เผยแพร่แผนวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 13/01/2017
Img รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2559
วันที่ 12/01/2017
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด The Power of Patients Opinion
วันที่ 26/12/2016
Img กิจกรรมเดิน-วิ่งส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 04/11/2016
Img แบบฟอร์ม 12 กิจกรรมทบทวน
วันที่ 02/09/2016
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
วันที่ 19/05/2016
Img กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันที่ 26/01/2016
Img สกลนคร-กลุ่มจิติอาสาญี่ปุ่นมอบและซ่อมรถเข็นให้ผู้พิการ
วันที่ 17/12/2015
Img ส่งมอบรถเข็นคนพิการคันที่ 2,000 ให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 17/12/2015
Img คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 13/07/2015
Img โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้ป่วย Thalassemia แบบบูรณาการ"
วันที่ 07/07/2015
Img อบรมนักกายภาพบำบัด
วันที่ 03/07/2015
1234
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 12/09/2016
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 06/09/2016
Img รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
วันที่ 29/08/2016
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
วันที่ 16/08/2016
Img แบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบัานพักของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 06/07/2016
Img ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุข้าราชการ
วันที่ 28/06/2016
Img ตารางแบบคำขอตั้งรายจ่ายงบลงทุน ตามแผนเงินบำรุง ปี 2559
วันที่ 12/10/2015
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ 07/09/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 31/08/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
วันที่ 29/07/2015
1234567
   ข่าวรับสมัครงาน
Img รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 20/01/2017
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 17-01-60
วันที่ 17/01/2017
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 17-01-60
วันที่ 17/01/2017
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 17-01-60
วันที่ 17/01/2017
Img ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เภสัชกรปฏิบัติการ
วันที่ 09/01/2017
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานประจำตึก, ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด
วันที่ 06/01/2017
Img แจ้งราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
วันที่ 06/01/2017
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
วันที่ 06/01/2017
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร 5-1-60
วันที่ 05/01/2017
Img รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
วันที่ 04/01/2017
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    09/11/2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    25/10/2016
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักทรัพยากรบุคคล    03/10/2016
แนวทางการดูแลและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรงพยาบาลสกลนคร    20/09/2016
แบบคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรงพยาบาลสกลนคร    14/09/2016
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)    09/08/2016
เอกสารประกอบ การใช้เครื่องช่วยหายใจ    07/07/2016
เอกสารแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    13/05/2016
license    14/04/2016
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    10/03/2016
123456789
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 4703
 
 
     
     
 

นายแพทย์กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR