รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR

 
 
 
 


 
 
 
ไวรัสเรียกค่าไถ่
P4P ใหญ่
สารบรรณ
แผนฯ
เส้นทางสุขภาพดี
แจ้งผลโครงการ
สรุปและให้รหัสโรค
ส่งต่อไข้เลือดออก
ประเม
SSdata
มูลฝอย
ชื่อพ้อง
บอกกล่าวเล่าเรื่องยา
Passward
 
 

   
 

   ข่าวประกวดราคา
Img ร่าง TOR จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือ DISPOSIBLE
วันที่ 25/05/2015
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Factor VIII Vial Dry 500 IU พร้อมราคากลาง(อ้างอิง)
วันที่ 25/05/2015
Img รายงานขออนุมัติจัดซื้อยา Factor VIII Vial Dry 500 IU โดยวิธีสอบราคา
วันที่ 25/05/2015
Img สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมต่อปิดหลอดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 22/05/2015
Img สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจสครัปไทฟัสแบบเร็ว(Scrub typhus Rapid test) จำนวนประมาณ 960 เทส
วันที่ 22/05/2015
Img สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาและเครื่องนับแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมเครื่องเตรียมสไลด์อัตโนมัติ (Automated Complete Blood Cell counter 5 part differential with Slide Maker) จำนวน 65,000 ราย
วันที่ 21/05/2015
Img ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำหรับการสอบราคาซื้อยา Rituximab Vial 500 mg (50 ml)
วันที่ 21/05/2015
Img แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 21/05/2015
Img สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Idarubicin Vial Dry 10 mg.
วันที่ 19/05/2015
Img รายงานขออนุมัติจัดซื้อยาโดยวิธีสอบราคา ยา Idarubicin Vial Dry 10 mg
วันที่ 19/05/2015
12345678910...
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Img แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร ปี 2558
วันที่ 11/03/2015
Img แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไตเรื้อรังภายในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครและโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ 27/08/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพุทธาพิเษก เพรียญหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ รุ่นครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและพิธีทำบุญตักบาตร วาระ 60 ปี โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 12/06/2014
Img แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
วันที่ 27/03/2014
Img ระบบส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
วันที่ 18/12/2013
Img ขอความร่วมมือในการเบิกพัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้
วันที่ 02/09/2013
Img กำหนดการโครงการการจัดการเชื้อดื้อยา
วันที่ 12/02/2013
Img รายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
วันที่ 04/02/2013
Img โครงการ การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อก้าวสู่ AEC
วันที่ 20/12/2012
Img ขอความร่วมมือในการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2556
วันที่ 04/12/2012
12
   ข่าวสารเจ้าหน้าที่
Img คู่มืองานการเจ้าหน้าที่
วันที่ 08/05/2015
Img ตารางฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2558 ของบุคลากรโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 07/05/2015
Img แจ้งเลื่อนประชุมสรุปผลงาน 6 เดือน เพื่อรับการตรวจราชการ
วันที่ 04/03/2015
Img การจัดทำแผนคำของบลงทุน 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2560-2564)
วันที่ 23/02/2015
Img แจ้งสิทธิ์การลาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 11/02/2015
Img การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร
วันที่ 23/04/2014
Img การเลื่อนเงินเดือนและให้คำตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
วันที่ 19/03/2014
Img รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
วันที่ 04/02/2014
Img คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสกลนคร 2557
วันที่ 16/01/2014
Img บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 09/12/2013
12345
   ข่าวรับสมัครงาน
Img สมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)
วันที่ 22/05/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 51 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
วันที่ 11/05/2015
Img รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับย้าย/รับโอน ไปดำรงตำแหน่งนิติกร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 07/05/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกรจำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕๐๐๐ บาท เพื่อปฎิบัติงานที่สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๘ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 30/04/2015
Img ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(นักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12440 บาท เพื่อปฎิบัติงานที่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
วันที่ 17/04/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไปจำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
วันที่ 10/04/2015
Img ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 25/03/2015
Img แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือเป็นลุกจ้างชัาวคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 25/03/2015
Img ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
วันที่ 23/03/2015
Img รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 80 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
วันที่ 23/03/2015
12345678910...
   กิจกรรม/สาระน่ารู้จากโรงพยาบาล

 
Img แบบฟอร์มประเมิน ชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ    21/05/2015
คู่มืองานการเจ้าหน้าที่    08/05/2015
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชีฯโรงพยาบาลสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2558    01/05/2015
ประกาศรายงานร้อยละของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างยา    21/04/2015
แผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558    16/04/2015
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ นอกแผน โรงพยาบาลสกลนคร    27/03/2015
ใบฟอร์มขอโอน    20/03/2015
แบบฟอร์มขอย้าย    20/03/2015
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปีงบประมาณ 2558    19/03/2015
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุบริโภคธนาคารเลือด วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2558    19/03/2015
1234567
 
 

 
 
ปี  เดือน   จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 76809
 
 
     
     
 

นายแพทย์เรืองศักดิ์ ใครบุตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
 
 
   ข้อมูลบริการ
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR