รายการหลัก


   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
   หน่วยงานภายใน
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
ManuLR
 
 
 
 01ส.ค.54
 
ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 
ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ


      กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยกรมบัญชีกลาง ได้เริ่มพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลสูง เพื่อเป็นการอำนวย ความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าผู้มีสิทธิมีความพอใจเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้ขยายระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค ให้ครอบคลุมถึงผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง เช่น กรณีผู้มีสิทธิที่ป่วยเป็นไตวายเรื้อรังที่มีความจำเป็น ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรักษาแบบ ผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป

       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 กรมบัญชีกลางโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ขยายระบบจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุมผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ โดยผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญสามารถเข้ารับ การรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยด้วยโรคหรือ อาการต่างๆทุกกรณีได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

การดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการระบบบริหารหลักประกันสุขภาพร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง (โดยกรมบัญชีกลาง)และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้เกิดระบบการบริหารข้อมูลและงบประมาณด้านสาธารณสุขและเกิดความเป็นเอกภาพ

      พร้อมกันนี้ กรมบัญชีกลางและสปสช. ยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัวเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิ ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยผู้มีสิทธิ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)และบุคคลในครอบครัวที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลดังกล่าว จะได้รับความสะดวกและลดภาระในการเบิกจ่าย กล่าวคือ ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ทั้งนี้ การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐดังกล่าว กำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลของตนและบุคคลในครอบครัวผ่านWebsite http://csmbs.nhso.go.th และหลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านทางWebsite http://www.cgd.go.th ซึ่งฐานข้อมูลบุคลากรดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อระบบการเบิกจ่าย ในด้านต่างๆ เช่น การจ่ายเงินเดือน บำเหน็จ/บำนาญ ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

ข้อมูลจาก.......กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง

แนวปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549
 
1. ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัว ที่มีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
 
2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบว่ามีชื่อในฐานข้อมูลตามข้อ 1 หรือไม่ ผ่าน Website กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) โดยเข้าไปที่หัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาลและเลือกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ
   
2.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อ : ต้องสมัครลงทะเบียน ณ สถานพยาบาล ที่จะเข้ารับการรักษาก่อน 
กรณีผู้ป่วยนอกสามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนแล้ว 15 วัน และ ในช่วง 15 วันนั้น หากต้องเข้ารักษาพยาบาลให้นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกกับต้นสังกัด
   
2.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ : ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯ แล้วจึงจะสามารถสมัครลงทะเบียนตามข้อ 2.1 ได้
 
3. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิซ้ำซ้อน (เช่น มีสิทธิประกันสังคม สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได
 
4. หนังสือรับรองการมีสิทธิสำหรับโครงการผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (แบบ 7101/1) ไม่สามารถนำ มายื่นต่อสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป โดยให้ใช้ระบบจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลแทน
 
5. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลยังคงสามารถนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาวางเบิกกับต้นสังกัด กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และขอหนังสือต้นสังกัดกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในได้ตามปกติ
 
6. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน หากตรวจสอบแล้วมีชื่อตามข้อ 2.1 สามารถแจ้งรพ. เพื่อให้ขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิทาง web page ได้
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว.84 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549
 
ข้อมูลจาก....กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042-716568 หรือ 
042-711615 ต่อ 1040