รายชื่อแพทย์ Staff  โรงพยาบาลสกลนคร  ณ  วันที่   ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

 

ผู้บริหาร

 

 

นายกิติศักดิ์   

ด่านวิบูลย์

นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร

วว.โสต ศอ นาสิก/

อว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตฯ/

อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

นายสมโภชน์ 

กังวานธีรวัฒน์

รักษาการฯ รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายการแพทย์

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว

 

3

นายสมนึก

อภิวันทนกุล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

/ อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

/ อว.เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุข)

4

นายณัฐพงศ์

พิริยสัตยา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

5

นางสาวสมใจ

อุดมพงศ์ลักขณา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

/ อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

6

นายพูลสวัสดิ์

วงศ์วิชิต

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

7

นางสาวเกื้อหนุน

บัวไพจิตร

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.สูติศานตร์-นรีเวชวิทยา

/ อว.มะเร็ง-นรีเวชวิทยา

8

นางสาวตรีวิจิตร

มุ่งภู่กลาง

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

9

นางสาวศุภพร

เตชวัชรปัญญา

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (มาช่วยราชการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานศัลยกรรม

 

 

10

นายธีรศักดิ์

กสิณสันต์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

11

นายสุชิน

เชี่ยวชาญวัฒนา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.ศัลยศาสตร์

12

นายนิรันดร์

มงคลเนาวรัตน์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ศัลยศาสตร์

13

นายดนัย

ไชยพันธุ์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ศัลยศาสตร์

14

นายสุวิทย์

สุวรรณวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ศัลยศาสตร์

15

นายฉัตรชัย

ชินชาคำ

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ศัลยศาสตร์

16

นายณัฐวุฒิ

คณะนาม

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ศัลยศาสตร์

17

นายนิสิต

ตงศิริ

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ศัลยศาสตร์ (มาช่วยราชการ)

18

นายวรวิทย์

ไชยสิทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ศัลยศาสตร์

19

นายรชติ             

ทองประยูร

นายแพทย์ปฏิบัติการ

วว.ศัลยศาสตร์   ลาศึกษา (ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี)

20

นายอุกฤษฏ์

วยัคฆานนท์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

21

พันโทวัชระศักดิ์

จะระ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

22

นางสาวรจนา

ภาสกรนิรินทร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.กุมารเวชศัลยศาสตร์ (มาช่วยราชการ)

23

นายอนุสรณ์

เกษมสิน

นายแพทย์ชำนาญการ

ลาศึกษา (วว.ศัลยศาสตร์)

24

นางสาวชนกพร

ดาววัน

นายแพทย์ชำนาญการ

ลาศึกษา (วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก)

25

นายกวี

มานะวิริยภาพ

นายแพทย์ชำนาญการ

ลาศึกษา (วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒-

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

 

กลุ่มงานศัลยศาสตร์(ต่อ)

 

 

26

นายจักรกฤษณ์

ปริโต

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.ประสาทศัลยศาสตร์

27

นายธนา

ทองก้อน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.ประสาทศัลยศาสตร์

28

นายโชติธนินท์

ภัทรศุภไพบูลย์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ประสาทศัลยศาสตร์

29

นายชายชาญ

ศรีสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ประสาทศัลยศาสตร์  (มาช่วยราชการ)

30

นายชีวิน

ขาวประภา

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.ประสาทศัลยศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานอายุรกรรม

 

 

31

นายศิรยุสม์

วรามิตร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

วว.อายุรศาสตร์

32

นายชาญชัย

ประมวลเจริญกิจ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

วว.อายุรศาสตร์

33

นายประกิจ

เล็กวรกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

วว.อายุรศาสตร์

34

นายบุญมี

มีประเสริฐ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.อายุรศาสตร์

35

นางดวงใจ

จิระสวัสดิ์ตระกูล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.อายุรศาสตร์

36

นางสาวสิริกาญจน์

ลาทอง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.อายุรศาสตร์

37

นางสาวนัยนา

ธนฐิติวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.อายุรศาสตร์

38

นางนงนุช

จันทร์งาม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

แพทยศาสตร์บัณฑิต/อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

39

นางนริศรา

สุนนท์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์

40

นางสาวเก็จกานต์

จิวิวัฒน์ศิวาพร

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์

ลาศึกษา (อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

41

นายภรต

เอี่ยมประไพ

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์ / อว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

42

นางสาวพิมพ์เพ็ญ

คงฤทธิ์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์

43

นายอรรถสิทธิ์

พีรพัฒน์ดิษฐ์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์

44

นายวิเศรษศิลป

พันธ์นาคำ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วว.อายุรศาสตร์ / อว.อายุรศาสตร์โรคไต

45

นายกิตติพศ

ทัศนบรรยง

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

46

นายปิยะพงษ์

พาพิทักษ์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

47

นายอภิลักษณ์

พิทักษ์นพกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์ / อว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ลาศึกษา (หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด)

48

นางสาวเจนจิรา

สวัสดิมานนท์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์ / อว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

(การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

49

นางสาวจินดารัตน์

ชัยโพธิ์คำ

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด

50

นางสาวพรรณินทร์

ตรีสวัสดิชัย

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

51

นางสาววิลาสินี

ธนากรจักร์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.อายุศาสตร์ /

อว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

52

นายธนากรณ์          

วิศวไพศาล

นายแพทย์ปฏิบัติการ

แพทยศาสตร์บัณฑิต  (มาช่วยราชการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓-

 

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

 

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

 

 

53

นางสาวจุฑารัตน์

นันตะสุข

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

วว.กุมารเวชศาสตร์

54

นางจารุณี

เล็กวรกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

วว.กุมารเวชศาสตร์

55

นายพรชัย

จันทร์งาม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

วว.กุมารเวชศาสตร์

56

นางสาวปานกมล

ศิริวัฒนกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.กุมารเวชศาสตร์

ลาศึกษา (โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก)

57

นางสาวธิดารัตน์

ศรีบุญยงค์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.กุมารเวชศาสตร์

58

นางสาวภารดา

ทองทิพย์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

วว.กุมารเวชศาสตร์ / อว.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

59

นางสาวสุดารัตน์

ศิริชัยพรศักดิ์

นายแพทย์ชำนาญการ

วว.กุมารเวชศาสตร์ /

อว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

60

นางชุติมา            

จรูญธรรม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

แพทยศาสตร์บัณฑิต

61

นางสาวกฤติยานี       ทูลแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการ

ลาศึกษา (วว.กุมารเวชศาสตร์)

62

นางสาวกุลธิดา         ไชยสิงห์

นายแพทย์ชำนาญการ

ลาศึกษา (วว.กุมารเวชศาสตร์)

63

นางสาวกรวีกานต์      ศรีพงษ์วิวัฒน์

นายแพทย์ชำนาญการ

ลาศึกษา (วว.กุมารเวชศาสตร์)