แผนกและหน่วยงานของโรงพยาบาลสกลนคร

 1 ส.ค.54

ฝ่ายบริหารทั่วไป

   การเงินและบัญชี
   หน่วยจัดเก็บรายได้ 
   งานธุรการ 
   งานโสตทัศนศึกษา
   งานการเจ้าหน้าที่

  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

 งานเวชระเบียน  
  งานเวชสารสนเทศ
  
งานเว็บไซต์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
  
งานพรส
.

  ฝ่ายสวัสดิการสังคม

งานศปถ.
งานทะเบียนบัตรทอง 
งานพัสดุ
งานซ่อมบำรุงรักษา

งานโภชนาการ
 
งานศูนย์จ่ายกลาง 
งานตัดเย็บ
 
งานซักฟอก
งานรักษาความปลอดภัย

  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

  งานเวชกรรมสังคม
  งานสุขศึกษา
  งานอาชีวอนามัย
  งานระบาดวิทยา
  งานกายภาพบำบัด

  งานอาชีวเวชกรรม

  คลินิกพิเศษ
   คลินิกจิตเวช
 คลินิกเลี้ยงลูกด้วยนมแม
   คลินิกยาวาร์ฟาริน 
  
  


 

 

กลุ่มงานการพยาบาล

   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC)

งานผู้ป่วยนอก
  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
  ศูนย์เวรเปล
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

ห้องบัตร
ห้องตรวจอายุรกรรม
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ห้องตรวจศัลยกรรม
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
ห้องตรวจตา
ห้องตรวจหู,คอ,จมูก
ห้องตรวจโรคผิวหนัง
ห้องตรวจกระดูกและข้อ
ห้องตรวจนอกเวลา
งานทันตกรรม 
งานฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว 
 
งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก


กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

  แผนกพยาธิวิทยา
  แผนกรังสีวิทยา
  งานธนาคารเลือด
กลุ่มงานเภสัชกรรม

  งานเภสัชกรรม
  งานคลังยา 

งานผู้ป่วยใน

  กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
  
หอผู้ป่วยสูติกรรม
 
 หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม

       

  กลุ่มงานศัลยกรรม
 
 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 1 
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย 2
  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง
 

 
 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 
  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2
  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 
  หอผู้ป่วยผู้ป่วยหนักเด็ก (NICU)


 
 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
  
งานวิสัญญีพยาบาล
  งานห้องคลอด
  งานห้องผ่าตัด


 
 กลุ่มงานอายุรกรรม
  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 
  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2
  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 
  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 
  หน่วยไตเทียม 

  งานบริการล้างไตทางช่องท้อง(CAPD)  
 

 
 กลุ่มงานจักษุวิทยา
  
หอผู้ป่วยตา

 
 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 
 หอผู้ป่วยหู คอ จมูก


 
 ตึกพิเศษ
  
ร่มฟ้าฯ ร่มฉัตร 1
  ร่มฟ้าฯ ร่มฉัตร 2
  
ร่มฟ้าฯ ร่มฉัตร 3

  ร่มโพธิ์ 2
  ร่มโพธิ์ 3 

  ร่มโพธิ์ 4 

  หอผู้ป่วยหนัก (SICU)
 
 หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (MICU)
 
 หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU)

  พิเศษสงฆ์
  ร่มโพธิ์ 5

 

ผู้อำนวยการ รพศ.สน.

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร


เมนูหลัก


ข้อมูลบริการ


ข้อมูลดาวน์โหลด

request a demo

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร


ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เลขที่ 1041 ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000
Sakonnakhon Hospital 1041 Charcenmuang Road Tambol Thatchengchoom Amphur Muang Sakonnakhon Province 47000 Thailand
พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โทร 042711615 (1502)