วิสัยทัศน์ (vision)

โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และหัวใจ อย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน

   พันธ์กิจ (mission)

1. บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

2. บริการสุขภาพแบบผสมผสาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน

3. พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ

   ค่านิยมโรงพยาบาลสกลนคร (Core Values)

" ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมนำความสำเร็จ "

   ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

M : Mastery      เป็นนายตัวเอง

O : Originality   เร่งสร้างสิ่งใหม่

P : People centered approach     ใส่ใจประชาชน     

H : Humility      ถ่อมตนอ่อนน้อม

   กลยุทธ์ (Strategy)

Excellence

Service Excellence

P&P Excellence

People Excellence

Governance Excellence

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ รพศ.สน.

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร


เมนูหลัก


ข้อมูลบริการ


ข้อมูลดาวน์โหลด

request a demo

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร


ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เลขที่ 1041 ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000
Sakonnakhon Hospital 1041 Charcenmuang Road Tambol Thatchengchoom Amphur Muang Sakonnakhon Province 47000 Thailand
พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โทร 042711615 (1502)