• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ข้อมูลตารางเวรแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
# หัวข้อตารางเวรแพทย์ / โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ ดาวน์โหลด
ตารางเวรแพทย์ 03/02/2020
ตรว.แพทย์ปฏิบัติงานในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ มค.63 23/01/2020
ตรว.แพทย์ปฏิบัติงานโอ พี ดี นอกเวลาราชการ มค.63_ 23/01/2020
ตรว.แพทย์ปฏิบัติงานแพทย์Intern มค.63 23/01/2020
คำสั่งตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2563 10/01/2020
คำสั่งตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2563 02/01/2020
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปรึกษา On call แผนกจิตเวชเด็ก ธันวาคม 62 12/12/2019
ตารางเวรแพทย์ เดือนธันวาคม 2562 03/12/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปรึกษางานอุบัติเหตุและนิติเวช พย.62 26/11/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call กลุ่มงานอายุรกรรม พย.62 26/11/2019
แก้ไขห้องตรวจแผนกไตเทียม สค.62 12/11/2019
แก้ไขห้องตรวจแผนกไตเทียม กค.62 12/11/2019
แก้ไขห้องตรวจแผนกไตเทียม กย.62 12/11/2019
แก้ไขห้องตรวจแผนกไตเทียม ตค.62 12/11/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ตค.62 12/11/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม ตค.62_ 12/11/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม ตค.62_ 12/11/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม ตค.62_ 12/11/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call แผนก Hemato ตค.62_ 12/11/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร ที่ปรึกษางานอุบัติเหตุและนิติเวช ตค.62_ 12/11/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานเสริมตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน ตค.62 12/11/2019
ตารางเวรแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2562 01/11/2019
คำสั่งตารางเวรแพทย์ เดือนตุลาคม 2562 04/10/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งแตั้งแพทย์เวร On call กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนสิงหาคม 2562_0001 18/09/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งแตั้งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม เดือนสิงหาคม 2562 18/09/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งแตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม เดือนกันยายน 2562_ 18/09/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งแตั้งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนสิงหาคม 2562 18/09/2019
คำสั่งแพทย์ปฏิบัติงานห้องผ่าตัด คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สค.62 10/09/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรแพทย์ กันยายน 2562 03/09/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา เดือนกรกฎาคม 2562 14/08/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call อายุรกรรม เดือนมีนาคม 2562 14/08/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรเสริมตรวจที่ห้องฉุกเฉิน เดือนกรกฎาคม 2562 14/08/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรที่ปรึกษางานอุบัติเหตุและนิติเวช เดือนกรกฎาคม 2562 14/08/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรเสริมตรวจอายุรกรรมเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562 14/08/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call อายุรกรรม เดือนกรกฎาคม 2562 14/08/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกไตเทียม เดือนมีนาคมและเมษายน 2562 14/08/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร third call อายุรกรรม เดือนกรกฎาคม 2562 14/08/2019
แก้ไขคำสั่ีงแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม เดือนกรกฎาคม 2562 14/08/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร เดือนสิงหาคม 2562 02/08/2019
คำสั่้งแพทย์ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด กรฎาคม 2562 10/07/2019
คำสั่้งแพทย์ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด มิถุนายน 2562 10/07/2019
แก้ไขคำสั่้งแพทย์เวร On call แผนกอายุกรรมและcardio มิถุนายน 2562 10/07/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม มิถุนายน 2562 10/07/2019
แก้ไขคำสั่้งแพทย์เวร On call แผนกอายุกรรมและHemato มิถุนายน 2562 10/07/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรเสริมตรวจห้องฉุกเฉิน เพิ่มเติม มิถุนายน.2562 03/07/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม มิถุนายน.2562 03/07/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกไตเทียม พค.-มิย.2562 03/07/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฎิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทาง มิถุนายน 2562 03/07/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานเสริมตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน เดือนกรกฎาคม 2562 01/07/2019
ตารางเวรแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2562 01/07/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์ 3 call กลุ่มงานอายุรกรรม พฤษภาคม 2562 18/06/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร แผนกสูติกรรม พฤษภาคม 2562 18/06/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร แผนกอายุรกรรม พฤษภาคม 2562 18/06/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ แผนกระบบทางเดินอาหาร พฤษภาคม 2562 18/06/2019
ตารางเวรแพทย์ ENT 17/06/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร กลุ่มงานวิสัญญีและกลุ่มงานจิตเวช มิถุนายน 2562 07/06/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน มิถุนายน 2562 07/06/2019
คำสั่งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พฤษภาคม 2562 04/06/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร เดือนมิถุนายน 2562 04/06/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร แผนกกุมารเวชกรรม เดือนพฤษภาคม 2562 27/05/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร แผนกสูติกรรม เดือนเมษายน 2562 27/05/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม เมย.62 13/05/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร On call อายุรกรรม เมย.62 13/05/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรที่ปรึกษาอุบัติเหตุและนิติเวช เมษายน.2562 30/04/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา เมษายน.2562 30/04/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร เดือนพฤษภาคม 2562 30/04/2019
แก้ไขคำสั่ง ตารางเวรแพทย์ On call กลุ่มงานสูติกรรม มีนาคม 2562 23/04/2019
22/04/2019
ewe 22/04/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร เมษายน 2562 01/04/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร Third call (cardio) กลุ่มงานอายุรกรรม กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร Third call (hemato) กลุ่มงานอายุกรรรม กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2019
คำสั่งตั้งแต่แพทย์เวร เดือนมีนาคม 2562 04/03/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร แผนกไตเทียม มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 21/02/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร กุมารเวชกรรม กุมภาพันธ์ 2562 21/02/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวรชันสูตร มค.62 15/02/2019
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร On call แผนกสูติกรรม มค.62 15/02/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกหู คอ จมูก มค.62 08/02/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม มค.62 08/02/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม มค.62 08/02/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษฯในส่วนบริการผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ธค.61 08/02/2019
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 01/02/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง On call แผนกสูตินรีเวชกรรม ธค.61 24/01/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง On call แผนกอายุรกรรม ธค.61 24/01/2019
แก้ไขคำสั่งเวร On call กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ธันวาคม 2561 16/01/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรเสริมตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน ธค.61 09/01/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกกุมารเวชกรรม ธค.61 09/01/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนกอายุรกรรม ธค.61 09/01/2019
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม ธค.61 09/01/2019
สั่งแต่งตั้งตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2562 30/12/2018
แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ ธันวาคม 2561 27/12/2018
แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษา On call แผนกหู คอ จมูก ธันวาคม 2561 27/12/2018
แก้ไขสำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรรับปรึกษา On call แผนกไตเทียม ธันวาคม 2561 27/12/2018
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวร แผนกไตเทียม พฤศจิกายน 2561 25/12/2018
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรนอกเวลา แผนกอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 12/12/2018
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร On call แผนก สูติ-นรีเวชกรรม พฤศจิกายน 2561 12/12/2018
แก้ไขตารางเวร เสริมตรวจที่ห้องฉุกเฉิน พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
แก้ไขตารางเวร รับปรึกษา แผนกหู คอ จมูก พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
แก้ไขตารางเวร นอกเวลาราชการ แผนกอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
แก้ไขตารางเวร ที่ปรึกษางานอุบัติเหตุและนิติเวช พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
แก้ไขตารางเวร Third call กลุ่มงานอายุรกรรม พฤศจิกายน 2561 11/12/2018
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร ประจำเดือนธันวาคม 2561 30/11/2018
แก้ไขคำสั่งแพทย์เวรรอรับปรึกษา On call กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เดือนต.ค.2561 16/11/2018
แก้ไขตารางเวรแพทย์ Second call แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 13/11/2018
แก้ไขตารางเวรแพทย์ Second call กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (CVT) 13/11/2018
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา Third call กลุ่มงานอายุรกรรม 07/11/2018
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา On call นอกเวลาราชการ แผนกกระดูกและข้อ 07/11/2018
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวร รอรับปรึกษา On call นอกเวลาราชการ แผนกอายุรกรรม 07/11/2018
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานเสริมตรวจที่ห้องฉุกเฉินอายุรกรรม 07/11/2018
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานรับปรึกษา Second call กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (CVT) 07/11/2018
คำสั่งแต่งตั้งแพทย์เวรปฏิบัติงานรับปรึกษา Second call แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT) 07/11/2018
แก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน พฤศจิกายน 2561 02/11/2018
แก้ไขตารางเวรแพทย์ เดือนพย.61 01/11/2018
ตารางเวรแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 31/10/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 61 05/10/2018
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยา 2561 05/10/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน61 05/10/2018
แก้ไขตารางเวรกระดูกและข้ออายุรกรรม 05/10/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน61 03/09/2018
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 09/08/2018
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 61 09/08/2018
ตารางเวรแพทย์เดือนสิงหาคม 2561 31/07/2018
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือนมิถุนายน และพฤษภาคม 20/07/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 29/06/2018
คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม ชุดที่ 2 15/06/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 31/05/2018
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 04/05/2018
แก้ไขตารางเวรรับปรึกษาศัลยกรรมทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม 2561 01/05/2018
ตารางเวรแพทย์เดือน พฤษภาคม 2561 30/04/2018
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 10/04/2018
แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 10/04/2018
แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 10/04/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 แก้ไข 03/04/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2561 30/03/2018
คำสั่งแก้ไขตารางแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 07/03/2018
ตารางแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 28/02/2018
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกรคม 2561 06/02/2018
แก้ไขชื่อแพทย์เวรศัลยกรรมระบบปัสสาวะเดือน กุมภาพันธ์ 2561 05/02/2018
แก้ไขตารางเวรรับปรึกษา ศัลยกรรมระบบประสาท เดือน กุมภาพันธ์ 2561 31/01/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 31/01/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 26/01/2018
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 26/01/2018
แก้ไข ตารางเวร On call แผนกศัลยกรรมทั่วไป เดือนมกราคม 2561 29/12/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 29/12/2017
ส่งคำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 07/12/2017
ตารางเวรอายุรกรรมประจำเดือนธันวาคม 2560 06/12/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 30/11/2017
แจ้งแก้ไขเวรห้องตรวจอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2560 10/11/2017
คำสั่งแก้ไขเวรเดือน กย.60 และตค.60 09/11/2017
ตาราเงวรแพทย์เดือน พฤศจิกายน 2560 31/10/2017
คำสั่งแก้ไขเวร เดือนสิงหาคม / กันยายน 2560 06/10/2017
ตารางเวรศัลยกรรมทั่วไป เดือนตุลาคม 2560 ( แก้ไขเพิ่มเติม) 04/10/2017
ตารางเวรแพทย์เดือนตุลาคม 2560 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (เพิ่มเติม) 03/10/2017
ตารางเวรแพทย์เดือน ตุลาคม 2560 29/09/2017
แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ เดือน กค.60 / สค.60 (ชุดทึ่ 2) 15/09/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 08/09/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 08/09/2017
คำสั่งแก้ไขเวรเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 08/09/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 08/09/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 08/09/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2560 08/09/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2560 08/09/2017
ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( อายุรกรรม ) เดือนกันยายน 2560 06/09/2017
คำสั่งแก้ไขเวรเดือน สิงหาคม 2560 06/09/2017
แก้ไขเวรดึกเดือนกันยายน 60 ( กุมารเวชกรรม) 04/09/2017
ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( 1 st call สูติ - นรีเวชกรรม) เดือนกันยายน 2560 01/09/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2560 31/08/2017
คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กค.60 ( ชุดที่ 2) 09/08/2017
ตารางเวร Third Call แผนกอายุรกรรม เพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 60 09/08/2017
คำสั่งแก้ไขเวรเดือนมิถุนายน 2560 แก้ไข 07/07/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2560 01/08/2017
คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม 2560 แก้ไข 07/06/2017
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2559 29/07/2016
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 30/06/2016
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2559 31/05/2016
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 02/05/2016
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2559 31/03/2016
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2559 29/02/2016
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 29/01/2016
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2559 30/12/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2558 30/11/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 29/10/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2558 30/09/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2558 01/09/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2558 31/07/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 29/06/2015
ารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน มิถุนายน 2558 29/05/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 30/04/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2558 31/03/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2558 27/02/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 30/01/2015
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2558 30/12/2014
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2557 28/11/2014
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 31/10/2014
ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2557 29/09/2014
ตารางเวรแพทย์ประเดือน กันยายน 2557 29/08/2014
ตารางเวรแพทย์ประเดือนสิงหาคม 2557 01/08/2014
ตารางเวรแพทย์ประเดือนกรกฎาคม 2557 01/07/2014
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2557 29/05/2014
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 01/05/2014
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2557 31/03/2014
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2557 28/02/2014
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 30/01/2014
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2557 31/12/2013
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2556 29/11/2013
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 12/11/2013
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2556 30/09/2013
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2556 30/08/2013
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2556 06/08/2013
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 02/07/2013
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุยน 2556 31/05/2013
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 02/05/2013
ตารางเวรแพทย์ เดือนเมษายน 2556 02/04/2013
ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 31/01/2013
ตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2556 28/12/2012
ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ธันวาคม 2555 03/12/2012
ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 31/10/2012
ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2555 18/10/2012