• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ประวัติ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

หอผู้ป่วยใน ( IPD )

ลำดับ ชื่อ รายละเอียด
1 ใจสว่าง/จิตเวช(IPD) ใจสว่าง
2 กึ่งวิกฤตโรคหัวใจ ICCU
3 กึ่งวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก CVT SDU
4 กุมารเวชกรรม1 กุมาร1
5 กุมารเวชกรรม2 กุมาร2
6 กุมารเวชกรรม3 กุมาร3
7 ตา ตา
8 นรีเวชกรรม นรีเวช
9 ร่มโพธิ์5(สงฆ์) ร่มโพธิ์5
10 ศัลยกรรมกระดูกชาย1 ศกช1
11 ศัลยกรรมกระดูกชาย2 ศกช2
12 ศัลยกรรมกระดูกหญิง ศกญ
13 ศัลยกรรมชาย1 ศช1
14 ศัลยกรรมชาย2 ศช2
15 ศัลยกรรมระบบประสาท ศป
16 ศัลยกรรมหญิง1 ศญ1
17 ศัลยกรรมหญิง2 ศญ2
18 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ศอ
19 สูติกรรมหลังคลอด PP
20 สูติกรรมห้องคลอด LR
21 หู คอ จมูก ENT
22 อายุรกรรม3 อ3
23 อายุรกรรมชาย1 อช1
24 อายุรกรรมชาย2 อช2
25 อายุรกรรมระบบประสาทและโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit
26 อายุรกรรมโรคเลือด อล
27 อายุรกรรมหญิง1 อญ1
28 อายุรกรรมหญิง2 อญ2
29 พิเศษรวมอายุรกรรม พ.รวม
30 พิเศษรังสีรักษาชั้น 4 พ.รังสีชั้น4
31 พิเศษหัวใจ พ.หัวใจ
32 ร่มฉัตร1(ใหม่) ร่มฉัตร1
33 ร่มฉัตร2 ร่มฉัตร2
34 ร่มฉัตร3 ร่มฉัตรฯ 3
35 ร่มโพธิ์2 ร่มโพธิ์2
36 ร่มโพธิ์3 ร่มโพธิ์3
37 ร่มโพธิ์4 ร่มโพธิ์4
38 ร่มฟ้า1 ร่มฟ้า1
39 ร่มฟ้า2 ร่มฟ้า2
40 ร่มฟ้า3 ร่มฟ้า3
41 รังสีชั้น 5 (ร่มฉัตร1เดิม) รังสีชั้น 5
42 วิกฤตระบบทางเดินหายใจ RICU
43 ICU เด็ก PICU
44 ICU ทารกแรกเกิด NICU
45 ICU ศัลยกรรม SICU
46 ICU ศัลยกรรมระบบประสาท NSICU
47 ICU อายุรกรรม MICU
48 บำบัดวิกฤตโรคหัวใจ CICU
49 วิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก CVTICU
50 วิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ TICU