• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ประวัติ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

หอผู้ป่วยใน ( IPD )

ลำดับ ชื่อ รายละเอียด
1 กึ่งวิกฤตโรคหัวใจ ICCU
2 กึ่งวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก CVTSD
3 กุมารเวชกรรม1 กุมาร1
4 กุมารเวชกรรม2 กุมาร2
5 กุมารเวชกรรม3 กุมาร3
6 ตา ตา
7 นรีเวชกรรม นรีเวช
8 ร่มโพธิ์5(สงฆ์) ร่มโพธิ์5
9 ศัลยกรรมกระดูกชาย1 ศกช1
10 ศัลยกรรมกระดูกชาย2 ศกช2
11 ศัลยกรรมกระดูกหญิง ศกญ
12 ศัลยกรรมชาย1 ศช1
13 ศัลยกรรมชาย2 ศช2
14 ศัลยกรรมระบบประสาท ศป
15 ศัลยกรรมหญิง1 ศญ1
16 ศัลยกรรมหญิง2 ศญ2
17 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ศอ
18 สูติกรรมหลังคลอด PP
19 สูติกรรมห้องคลอด LR
20 หู คอ จมูก ENT
21 อายุรกรรม3 อ3
22 อายุรกรรมชาย1 อช1
23 อายุรกรรมชาย2 อช2
24 อายุรกรรมระบบประสาทและโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit
25 อายุรกรรมโรคเลือด อล
26 อายุรกรรมหญิง1 อญ1
27 อายุรกรรมหญิง2 อญ2
28 พิเศษรังสีรักษาชั้น 4 พ.รังสีชั้น4
29 พิเศษหัวใจ พ.หัวใจ
30 ร่มฉัตร1(ใหม่) ร่มฉัตร1
31 ร่มฉัตร2 ร่มฉัตร2
32 ร่มฉัตร3 ร่มฉัตรฯ 3
33 ร่มโพธิ์2 ร่มโพธิ์2
34 ร่มโพธิ์3 ร่มโพธิ์3
35 ร่มโพธิ์4 ร่มโพธิ์4
36 ร่มฟ้า1 ร่มฟ้า1
37 ร่มฟ้า2 ร่มฟ้า2
38 ร่มฟ้า3 ร่มฟ้า3
39 รังสีชั้น 5 (ร่มฉัตร1เดิม) รังสีชั้น 5
40 วิกฤตระบบทางเดินหายใจ RICU
41 ICU เด็ก PICU
42 ICU ทารกแรกเกิด NICU
43 ICU ศัลยกรรม SICU
44 ICU ศัลยกรรมระบบประสาท NSICU
45 ICU อายุรกรรม MICU
46 บำบัดวิกฤตโรคหัวใจ CICU
47 วิกฤตบาดเจ็บหลายระบบ TICU
48 วิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก CVTICU