• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 04 271 1615
Untitled Document

ประวัติ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

หอผู้ป่วยใน ( IPD )

ลำดับ ชื่อ รายละเอียด
1 กึ่งวิกฤตโรคหัวใจ ICCU
2 กุมารเวชกรรม1 กุมาร1
3 กุมารเวชกรรม2 กุมาร2
4 กุมารเวชกรรม3 กุมาร3
5 ตา ตา
6 นรีเวชกรรม นรีเวช
7 ศัลยกรรมกระดูกชาย1 ศกช1
8 ศัลยกรรมกระดูกชาย2 ศกช2
9 ศัลยกรรมกระดูกหญิง ศกญ
10 ศัลยกรรมชาย1 ศช1
11 ศัลยกรรมชาย2 ศช2
12 ศัลยกรรมระบบประสาท ศป
13 ศัลยกรรมหญิง1 ศญ1
14 ศัลยกรรมหญิง2 ศญ2
15 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ศอ
16 สูติกรรมหลังคลอด PP
17 สูติกรรมห้องคลอด LR
18 หู คอ จมูก ENT
19 อายุรกรรม3 อ3
20 อายุรกรรมชาย1 อช1
21 อายุรกรรมชาย2 อช2
22 อายุรกรรมระบบประสาทและโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Unit
23 อายุรกรรมโรคเลือด อล
24 อายุรกรรมหญิง1 อญ1
25 อายุรกรรมหญิง2 อญ2
26 พิเศษรังสีรักษาชั้น 4 พ.รังสีชั้น4
27 พิเศษหัวใจ พ.หัวใจ
28 ร่มฉัตร1(ใหม่) ร่มฉัตร1
29 ร่มฉัตร2 ร่มฉัตร2
30 ร่มฉัตร3 ร่มฉัตรฯ 3
31 ร่มโพธิ์2 ร่มโพธิ์2
32 ร่มโพธิ์3 ร่มโพธิ์3
33 ร่มโพธิ์4 ร่มโพธิ์4
34 ร่มโพธิ์5(พิเศษสงฆ์) ร่มโพธิ์5
35 ร่มฟ้า1 ร่มฟ้า1
36 ร่มฟ้า2 ร่มฟ้า2
37 ร่มฟ้า3 ร่มฟ้า3
38 รังสีชั้น 5 (ร่มฉัตร1เดิม) รังสีชั้น 5
39 วิกฤตระบบทางเดินหายใจ RICU
40 ICU เด็ก PICU
41 ICU ทารกแรกเกิด NICU
42 ICU ศัลยกรรม SICU
43 ICU ศัลยกรรมระบบประสาท NSICU
44 ICU อายุรกรรม MICU
45 บำบัดวิกฤตโรคหัวใจ CICU
46 วิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก CVTICU