• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

พันธกิจ(Mission)

พันธกิจ(Mission)
1. บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
2. บริการสุขภาพแบบผสมผสาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายและประชาชน
3. พัฒนาการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ


    ผู้รับผิดชอบ : ชินานาฎ แสนสุภา โทร : 8715-8716