• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ค่านิยม (Core Values)

M : Mastery                               เป็นานายตัวเอง
O : Originality                            เร่งสร้างสิ่งใหม่
P : People centered approach     ใส่ใจประชาชน
H : Humility                              ถ่อมตน อ่อนน้อม

    ผู้รับผิดชอบ : ชินานาฎ แสนสุภา โทร : 0851100906