• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

ค่านิยม (Core Values)

M : Mastery                               เป็นนายตัวเอง
O : Originality                            เร่งสร้างสิ่งใหม่
P : People centered approach      ใส่ใจประชาชน
H : Humility                               ถ่อมตน อ่อนน้อม

    ผู้รับผิดชอบ : ชินานาฎ แสนสุภา โทร : 8715-8716