• โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร Sakonnakhon Hospital

  • ที่อยู่ : 1041 โรงพยาบาลสกลนคร ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ : 042-176-000
Untitled Document

กลยุทธ์ (Strategy)

4Execellences

Servce Excellence

P&P Excellence
People Excellence
Governance Excellence

    ผู้รับผิดชอบ : ชินานาฎ แสนสุภา โทร : 8715-8716