ค้นหา            รายการ  ปี
 
ข้อมูล
ลำดับเดือนปีDownload
1 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กันยายน61 2561 ดาวน์โหลด
2 ตารางเวรแพทย์เดือนสิงหาคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
3 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
4 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 61 2561 ดาวน์โหลด
5 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
6 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 2561 ดาวน์โหลด
7 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือนมิถุนายน และพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
8 ตารางเวรแพทย์เดือน พฤษภาคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
9 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม ชุดที่ 2 2561 ดาวน์โหลด
10 แก้ไขตารางเวรรับปรึกษาศัลยกรรมทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
11 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2561 2561 ดาวน์โหลด
12 แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 2561 ดาวน์โหลด
13 แจ้งเวียน แก้ไขตารางเวร On call นอกเวลาราชการกลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 2561 ดาวน์โหลด
14 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 2561 ดาวน์โหลด
15 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 2561 ดาวน์โหลด
16 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์เดือน เมาายน 61 2561 ดาวน์โหลด
17 ตารางแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
18 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
19 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2561 ดาวน์โหลด
20 แก้ไขตารางเวรรับปรึกษา ศัลยกรรมระบบประสาท เดือน กุมภาพันธ์ 2561 2561 ดาวน์โหลด
21 คำสั่งแก้ไขตารางแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2561 ดาวน์โหลด
22 แก้ไขชื่อแพทย์เวรศัลยกรรมระบบปัสสาวะเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2561 ดาวน์โหลด
23 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
24 แก้ไข ตารางเวร On call แผนกศัลยกรรมทั่วไป เดือนมกราคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
25 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกรคม 2561 2561 ดาวน์โหลด
26 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 แก้ไข 2561 ดาวน์โหลด
27 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
28 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
29 ตารางเวรอายุรกรรมประจำเดือนธันวาคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
30 ตาราเงวรแพทย์เดือน พฤศจิกายน 2560 2560 ดาวน์โหลด
31 แจ้งแก้ไขเวรห้องตรวจอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2560 2560 ดาวน์โหลด
32 ส่งคำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 2560 ดาวน์โหลด
33 ตารางเวรแพทย์เดือน ตุลาคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
34 ตารางเวรศัลยกรรมทั่วไป เดือนตุลาคม 2560 ( แก้ไขเพิ่มเติม) 2560 ดาวน์โหลด
35 ตารางเวรแพทย์เดือนตุลาคม 2560 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (เพิ่มเติม) 2560 ดาวน์โหลด
36 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2560 2560 ดาวน์โหลด
37 คำสั่งแก้ไขเวรเดือน กย.60 และตค.60 2560 ดาวน์โหลด
38 ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( อายุรกรรม ) เดือนกันยายน 2560 2560 ดาวน์โหลด
39 แก้ไขเวรดึกเดือนกันยายน 60 ( กุมารเวชกรรม) 2560 ดาวน์โหลด
40 ตารางเวรผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ( 1 st call สูติ - นรีเวชกรรม) เดือนกันยายน 2560 2560 ดาวน์โหลด
41 ตารางเวร Third Call แผนกอายุรกรรม เพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 60 2560 ดาวน์โหลด
42 คำสั่งแก้ไขเวร เดือนสิงหาคม / กันยายน 2560 2560 ดาวน์โหลด
43 คำสั่งแก้ไขเวรเดือน สิงหาคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
44 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
45 แก้ไขคำสั่งตารางเวรแพทย์ เดือน กค.60 / สค.60 (ชุดทึ่ 2) 2560 ดาวน์โหลด
46 คำสั่งแก้ไขตารางเวรแพทย์ประจำเดือน กค.60 ( ชุดที่ 2) 2560 ดาวน์โหลด
47 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
48 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 2560 ดาวน์โหลด
49 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนมิถุนายน 2560 แก้ไข 2560 ดาวน์โหลด
50 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
51 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนพฤษภาคม 2560 แก้ไข 2560 ดาวน์โหลด
52 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 2560 ดาวน์โหลด
53 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 2560 ดาวน์โหลด
54 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนเมษายน 2560 แก้ไข 2560 ดาวน์โหลด
55 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
56 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 2560 ดาวน์โหลด
57 คำสั่งแก้ไขเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แก้ไข 2560 ดาวน์โหลด
58 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2561 2560 ดาวน์โหลด
59 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2560 2560 ดาวน์โหลด
60 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2560 แก้ไข 2560 ดาวน์โหลด
61 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2559 2559 ดาวน์โหลด
62 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 2559 ดาวน์โหลด
63 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2559 2559 ดาวน์โหลด
64 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 2559 ดาวน์โหลด
65 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2559 2559 ดาวน์โหลด
66 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2559 2559 ดาวน์โหลด
67 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 2559 ดาวน์โหลด
68 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2559 2559 ดาวน์โหลด
69 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2558 2558 ดาวน์โหลด
70 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 2558 ดาวน์โหลด
71 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2558 2558 ดาวน์โหลด
72 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2558 2558 ดาวน์โหลด
73 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2558 2558 ดาวน์โหลด
74 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 2558 ดาวน์โหลด
75 ารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน มิถุนายน 2558 2558 ดาวน์โหลด
76 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 2558 ดาวน์โหลด
77 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2558 2558 ดาวน์โหลด
78 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2558 2558 ดาวน์โหลด
79 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 2558 ดาวน์โหลด
80 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2558 2558 ดาวน์โหลด
81 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2557 2557 ดาวน์โหลด
82 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 2557 ดาวน์โหลด
83 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2557 2557 ดาวน์โหลด
84 ตารางเวรแพทย์ประเดือน กันยายน 2557 2557 ดาวน์โหลด
85 ตารางเวรแพทย์ประเดือนสิงหาคม 2557 2557 ดาวน์โหลด
86 ตารางเวรแพทย์ประเดือนกรกฎาคม 2557 2557 ดาวน์โหลด
87 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2557 2557 ดาวน์โหลด
88 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 2557 ดาวน์โหลด
89 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2557 2557 ดาวน์โหลด
90 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมีนาคม 2557 2557 ดาวน์โหลด
91 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 2557 ดาวน์โหลด
92 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมกราคม 2557 2557 ดาวน์โหลด
93 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนธันวาคม 2556 2556 ดาวน์โหลด
94 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 2556 ดาวน์โหลด
95 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2556 2556 ดาวน์โหลด
96 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 2556 2556 ดาวน์โหลด
97 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2556 2556 ดาวน์โหลด
98 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 2556 ดาวน์โหลด
99 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุยน 2556 2556 ดาวน์โหลด
100 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 2556 ดาวน์โหลด
101 ตารางเวรแพทย์ เดือนเมษายน 2556 2556 ดาวน์โหลด
102 ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 2556 ดาวน์โหลด
103 ตารางเวรแพทย์ เดือนมกราคม 2556 2556 ดาวน์โหลด
104 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ธันวาคม 2555 2555 ดาวน์โหลด
105 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 2555 ดาวน์โหลด
106 ตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน ตุลาคม 2555 2555 ดาวน์โหลด

ผู้อำนวยการ รพศ.สน.

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร


เมนูหลัก


ข้อมูลบริการ


ข้อมูลดาวน์โหลด

request a demo

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร


ที่อยู่ : โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เลขที่ 1041 ถนน เจริญเมือง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000
Sakonnakhon Hospital 1041 Charcenmuang Road Tambol Thatchengchoom Amphur Muang Sakonnakhon Province 47000 Thailand
พัฒนาโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โทร 042711615 (1502)