ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ     


  บริบท (Context)
          งานเวชระเบียน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ โรงพยาบาลสกลนคร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการ   จัดทำ  ค้นหา จัดเก็บ สำเนาเวชระเบียนผู้ป่วย และบริการข้อมูล สถิติและสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพผู้รับบริการพึงพอใจ  ด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี 

  หน้าที่และเป้าหมาย 
           งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสกลนคร ให้บริการ จัดทำ จัดเก็บ ค้นหา เวชระเบียนผู้ป่วย  ให้/บันทึก ข้อมูลการวินิจฉัย ตามหลัก ICD และ จัดทำสถิติ รายงาน และสารสนเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ   โดย
              1.  ให้บริการจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วย อย่างถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์
              2.  ให้บริการค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วย อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
              3.  จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการค้นหาและจัดเก็บในที่ปลอดภัย
              4.  ให้ และบันทึก รหัสการวินิจฉัย ตามหลัก ICD – 10 และ  ICD – 9 CM ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน     
              5. จัดทำและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้มารับบริการ ( ERROR ของโปรแกรม DRGIndex ) 
              6.  จัดทำข้อมูล สถิติ และสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

   ขอบเขตการให้บริการ                    
              1.  ให้บริการและพัฒนาระบบเวชระเบียน (การจัดทำ จัดเก็บ ค้นหา รักษาความปลอดภัย)
              2.  จัดสถานที่ และระบบการจัดเก็บ รักษาเวชระเบียน ให้สะดวกในการค้นหา และป้องกันการสูญหาย  
              3.  ประสานงานกับกลุ่มงาน / ฝ่ายต่าง ๆ ในการวางแผน แก้ไขปัญหา การให้บริการ / การเก็บรักษา         เวชระเบียนแก่ผู้มารับบริการ ให้สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
              4.  ให้ / บันทึก รหัสการวินิจฉัย ตามหลัก ICD – 10 และ ICD – 9 CM ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
              5.  บันทึกข้อมูลตามระบบงานเวชระเบียน ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและ ทันเวลา
              6.  ติดตามเวชระเบียน เพื่อจัดทำสถิติ และส่งหน่วยเรียกเก็บ ได้ครบถ้วน ทันเวลา
              7.  ประสานและมีส่วนร่วมในการจัดทำ Medical  Record  Audit  เวชระเบียน
              8. ให้บริการข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน