ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ      


  • หนังสือ ICD - 10   Download
  • หนังสือ ICD - 9    Download
  • คู่มือการสรุปและให้รหัสหัตถการ   Download
  • Power point การสอน MRA ผู้ป่วยนอก โดย พญ.สมใจ  อุดมพงษ์ลักขณา (22/04/2557)   Download
  • Power point การสอน MRA ผู้ป่วยนอก โดย พญ.สมใจ  อุดมพงษ์ลักขณา (22/04/2557) ตอนที่ 1 Download
  • Power point การสอน MRA ผู้ป่วยนอก โดย พญ.สมใจ  อุดมพงษ์ลักขณา (22/04/2557) ตอนที่ 2 Download